Všeobecné obchodní podmínky a podmínky použití

obchodní korporace TRADEWAYS CZ s.r.o., IČO: 271 439 53, se sídlem Praha 3, Jeseniova 2861/46, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 118154 (dále jen „poskytovatel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatel je provozovatelem on-line elektronického rezervačního systému pro podnik Home&Horeca na adrese Husitská 69/33, 130 00 Praha 3-Žižkov (dále též „rezervační systém“ ), pomocí něhož si host (dále též „uživatel“) rezervuje místo v podniku Home&Horeca (dále jen „podnik“) nebo schůzku do podniku za použití on-line formuláře rezervačního systému, přístupného na webu daného podniku, webu poskytovatele, v mobilní aplikaci poskytovatele, Facebook stránce daného podniku, partnerských portálech poskytovatele apod. Rezervační systém je dostupný z více zařízení a platforem současně (tablet, pc. apod.)

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem při používání rezervačního systému poskytovatele a všechny smluvní vztahy s uživatelem, které z toho vyplývají.

II. FUNGOVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

2.1. Uživatel nejprve vyplní příslušné údaje v rezervačním formuláři rezervačního systému, tj. vyplní jméno příjmení, e-mail, datum (den, měsíc,rok), počet míst a dobu příchodu, nebo zvolí rezervaci schůzky tj. vyplní zvolené datum a počet schůzek, v následném kroku uživatel vyplní jméno, příjmení, kontaktní telefon, email a adresu, po vyplnění uvedených údajů a potvrzení údajů je uživatel přesměrován do nákupního košíku s popisem objednávky.

2.2. Uživatel bere na vědomí, že podnik je oprávněn rezervaci kdykoli změnit nebo úplně zrušit. V takovém případě bude uživatel vyrozuměn e-mailem o této změně/zrušení a bude uživateli zaslán e-mailem s bližšími informacemi o vypořádání uhrazených rezervačních poplatcích.

2.3. Potvrzením všech kroků v rezervačním systému je rezervace považována pro uživatele za závaznou.

2.4. K rezervaci, tj. k uzavření smlouvy o poskytování služeb rezervačního systému mezi poskytovatelem a uživatelem (dále též „Smlouva“), dochází úplným vyplněním rezervačního formuláře uživatelem Vyplněním rezervačního formuláře uživatel souhlasí s těmito VOP. S uzavřením smlouvy o poskytování služeb rezervačního systému se uživatel zavazuje k dodržování těchto podmínek a prohlašuje, že s jejich zněním byl seznámen.

2.5. Uživatel má možnost rezervovat stůl v podniku nebo schůzku pouze v čase 10:00 – 18:00 a to 24 hod. předem požadovanou dobou rezervace. Stůl je rezervován ještě 30 min. po začátku doby objednané v rezervaci.

2.6. Zrušení již potvrzené rezervace místa nebo schůzky objednavatelem: Rezervaci lze bezplatně zrušit 24 hod. před rezervovaným a potvrzeným časem. V případě zrušení rezervace ve lhůtě kratší než 24 hod.před rezervovaným a potvrzeným časem, je objednavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč V případě neuhrazení smluvní pokuty a bankovních poplatků se případ považuje za porušení smlouvy a smluvních podmínek ze strany objednavatele.

2.8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel má zájem na poskytování vysoce kvalitních služeb rezervačního systému pro podnik a ostatní uživatele rezervačního systému. Za tímto účelem je uživatel povinen zrušit (stornovat) svou rezervaci nejpozději 24 hod. před termínem rezervace. V opačném případě si poskytovatel vyhrazuje užití ustanoveních čl. 2.6. VOP.

III. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

3.1. Není-li uvedeno jinak, poskytovatel zajišťuje pomocí rezervačního systému pouze nezbytnou technickou část rezervace, pomocí níž zprostředkovává pro uživatele a pro podnik rezervaci místa (stolu) v daném podniku nebo rezervaci schůzky do podniku. Jedná se tedy o poskytování služeb rezervačního systému, pomocí něhož je pro uživatele a podnik zprostředkována rezervace místa v podniku nebo vstupu do podniku.

3.2. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na připojení k Internetu) si hradí uživatel sám.

3.3 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu resp. poskytnout uživateli služby rezervačního systému, a to zejména s osobami, resp. s uživateli, kteří dříve podstatným způsobem porušili Smlouvu, tj. včetně těchto VOP.

3.4. Poskytovatel není povinen poskytovat službu rezervačního systému v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

3.5. V případě, že k přerušení v poskytování služby rezervačního systému dojde z důvodů na straně uživatele, zavazuje se uživatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění tohoto přerušení.

3.6. Poskytování služby rezervačního systému může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

3.7. Při rezervaci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené uživatelem v rezervačním formuláři jsou proto pro účely těchto VOP považovány za správné, pravdivé a úplné.

3.8. Uživatel není oprávněn v rámci používání rezervačního systému používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz rezervačního systému, bezpečnost Internetu či dalších uživatelů Internetu.

3.9. Uživatel je povinen vyvarovat se všech činností směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba rezervačního systému provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě či třetí osoby pro tento účel užívat. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je rezervační systém provozován, zatěžovat automatizovanými požadavky.

3.10. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele, jakož ani za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

4.1. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené v rezervačním systému nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci rezervačního systému jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

4.2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

4.3. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) bere uživatel (spotřebitel) na vědomí, že v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se může uživatel obrátit na Českou obchodní inspekci. Podání k České obchodní inspekci lze podat písemnou formou příp. přes e-podatelnu na internetových stránkách www.coi.cz.

4.4 Uživatel byl dale poučen, že pokud byla tato smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku dle § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., mají ty smluvní strany, které vystupují jako spotřebitelé, právo od této smlouvy odstoupit a to do čtrnáci (14) dnů ode dne následujícího po uzavření smlouvy.
Uživatel spotřebitel byl informován a prohlašuje, že v případě, že uzavírá tuto smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, byl při uzavírání této smlouvy seznámen s Poučením o právu na odstoupení od smlouvy (uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku) a Formulářem pro odstoupení od smlouvy, dále byl seznámen se skutečností, že § 1837 zákona č. 89/2012 Sb není oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že do odstoupení od smlouvy byly provedeny služby dle této smlouvy, zejména pokud nastala situace předvídaná v čl. II odst. 2.8 těchto VOP. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od této smlouvy je smluvní strana, která chce od smlouvy odstoupit z důvodu dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. povinna o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat poskytovatele (na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy) formou jednostranného prohlášení. Aby byla splněna podmínka čtrnácti (14) dní stačí, aby smluvní strana, která je spotřebitelem, odeslala 14. den lhůty na adresu poskytovatele toto prohlášení. Smluvní strana, která je spotřebitelem, výslovně tímto požaduje, aby poskytovatel začal s poskytování služeb dle této smlouvy již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud uživatel spotřebitel přesto od smlouvy odstoupí dle tohoto odstavce, má poskytovatel nárok na poměrnou část odměny za služby, které již vykonal do doby oznámení odstoupení ze strany uživatele, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným v této smlouvě a s ohledem na ustanovení o smluvních pokutách dle těchto podmínek; pokud však poskytovatel do doby oznámení odstoupení od smlouvy splní účel této smlouvy, nemůže již uživatel spotřebitel od této smlouvy odstoupit dle výše uvedeného.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

5.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

5.2. Uživatel dává poskytovateli a příslušnému podniku svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů zadaných při rezervaci rezervačního formuláře (tj. jména, příjmení, e-mailu a telefonního čísla) pro účely plnění závazků ze Smlouvy a využití pro marketingové účely poskytovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Tradeways CZ s.r.o., se sídlem Praha 3, Jeseniova 2861/46, PSČ 130 00 resp. na adresu příslušného podniku, v níž provedl rezervaci pomocí rezervačního systému. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

5.3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.4. Osobní údaje uživatele mohou být předávány třetím osobám, jakož i předávány do zahraničí pouze v případech, kdy to povoluje zákon, a to v nezbytně nutném rozsahu. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5.5. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele a příslušného podniku (v níž uživatel provedl rezervaci za pomocí užití rezervačního systému) souvisejících se službami poskytovatele či příslušného podniku na adresu uživatele (vč. e-mailové).

5.6. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 6.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

VI. DORUČOVÁNÍ

6.1. Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s těmito VOP, smlouvou či poskytováním a fungováním služeb rezervačního systému musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). V případě doručování elektronickou poštou je uživateli doručováno na adresu elektronické pošty, kterou uvede v rezervačním formuláři.

6.2. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva doručena okamžikem převzetí zásilky adresátem a/nebo též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Znění těchto VOP může poskytovatel v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti, resp. smluvní vztahy, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změnu VOP poskytovatel oznámí uveřejněním na internetových stránkách poskytovatele či jiným vhodným způsobem nejméně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti, s tím, že uživatel (pokud se na něj, resp. na jím uzavřenou smlouvu vztahuje změna obchodních podmínek) je oprávněn v uvedené lhůtě (tj. před nabytím účinnosti změny) změny VOP odmítnout a závazek z toho důvodu vypovědět. Pokud uživatel písemně nesdělí nesouhlas s navrhovanou změnou přede dnem účinnosti změny obchodních podmínek, platí, že navrhovanou změnu obchodních podmínek přijal.

7.2. Strany sjednávají, že v případě, že právní vztahy mezi stranami obsahují mezinárodní prvek, pak se tento vztah řídí českým právem.

7.3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení nebo VOP jako celku.

7.4. Kontaktní údaje poskytovatele: TRADEWAYS CZ s.r.o., IČO: 271 439 53, se sídlem Praha 3, Jeseniova 2861/46, PSČ 130 00, e-mail: press@home-horeca.cz